Disclaimer

Deze disclaimer geldt voor alle websites en domeinen waarvan Bomacon B.V. eigenaar is.

Auteursrechten en intellectuele eigendomrecht

Op de inhoud en vormgeving van deze site(s), de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica, geluids en (of) videofragmenten, en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Bomacon B.V., en worden beschermd door (internationale) wetgeving.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van Bomacon B.V. te worden verkregen.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website(s).

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Bomacon B.V. geeft geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en informatie. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert.
Bomacon B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor:

  • de op haar website(s) verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan;
  • de inhoud en/of juistheid van de door derden op de website(s) van Bomacon B.V. geplaatste gegevens en informatie, waaronder begrepen, teksten, afbeeldingen, grafica, geluids en (of) videofragmenten, software en andere objecten;
  • (vermeende) schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdende met het bezoek van de website(s), of het (tijdelijk) niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website(s). Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Koppelingen naar websites die niet van Bomacon B.V. zijn
De Bomacon B.V. websites kunnen koppelingen/hyperlinks bevatten naar websites van derden. Bomacon B.V. heeft geen zeggenschap over die sites. Bomacon B.V. is niet verantwoordelijk voor deze kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze sites, en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

Misbruik

Bomacon B.V. zal haar rechten, daar waar zij zulks opportuun acht, in rechte handhaven bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.

Bomacon B.V. behoudt zich het recht voor om u bij misbruik de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Bomacon B.V. de toegang tot de webpagina monitoren.

Toepasselijkheid

Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van de Bomacon B.V. website en de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is.

Copyright

Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze website is met grote zorg samengesteld door Bomacon B.V.. Incidentele onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. Ook kan het voorkomen dat bepaalde informatie is achterhaald door tijdsverloop.

Bomacon B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden, onvolkomenheden en/ of ontstane schade ten aanzien van de op deze site getoonde informatie. Aan gegevens uit deze site kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Niets van deze site mag zonder onze toestemming worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina’s is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

© Bomacon B.V.U kunt gerust contact met ons opnemen

0495 - 457 330